Oznámenie o vyhlásení I. opakovaného kola dražby nehnuteľného majetku zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa – orná pôda, kat. úz. Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z.n.p. Oznámenie o vyhlásení I. opakovaného kola (celkovo 2. kolo) dražby nehnuteľného majetku zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa nasledovne:

Oznámenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie I. opakovaného kola dražby nehnuteľného majetku zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa [80kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. máj 2019, 11:04 hod. | Web@Social Media Administrator