Pozvánka na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 20. jún 2019

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

20. júna 2019, t. j. vo štvrtok so začiatkom o 17:00 hod.

v Dome kultúry v Hurbanove.


 

NÁVRH PROGRAMU ROKOVANIA:

 1. Otvorenie, schválenie pracovných komisií a zapisovateľky
 2. Interpelácia
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 4. Výsledok hospodárenia spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo, s.r.o. za rok 2018
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na II. polrok 2019
 6. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania čiastočnej obnovy futbalového ihriska Hurbanovo
 7. Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Hurbanove do funkcie
 8. Rôzne
  1. Súhlas s prenájmom pozemku – Agneša Sukolová
  2. Súhlas s prenájmom pozemku – Marián Štifner
  3. Súhlas s prenájmom pozemku – Martin Švatarák
  4. Súhlas s prenájmom pozemku – Júlia Kajanová
  5. Súhlas s prenájmom pozemku – MVDr. Katarína Polláková
  6. Súhlas s prenájmom pozemku – Ladislav Geleta
  7. Súhlas s prenájmom pozemku – Maroš Pastorek
  8. Súhlas s prenájmom pozemku – Limcar s.r.o.
  9. Žiadosť o odpredaj pozemku – Turan Kreci
  10. Úprava nájomnej zmluvy – Pigservis s.r.o.
  11. Žiadosť o súhlas s refundáciou – Mgr. Marcela Vidová
  12. Pokládka HDPE vedenia – ul. Športová, Výskumnícka, Západná a Rybárska
  13. Informatívna správa k žalobe spoločnosti Jai group s.r.o.
 9. Diskusia
 10. Záver

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 13. jún 2019, 15:23 hod. | Web@Social Media Administrator