50. výročie zahájenia Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove

/Hurbanovo, 29. marec 2019/ Z príležitosti 50. výročia zahájenia Pomaturitného štúdia astronómie (PŠA) na Slovensku sa v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove konal slávnostný seminár. Pomaturitné štúdium zabezpečujú Slovenská ústredná hvezdáreň a Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove.

szpb-poster

Podujatie, ktorého sa zúčastnilo vyše 100 absolventov, otvoril generálny riaditeľ SÚH Mgr. Marián Vidovenec. Prítomných privítal aj riaditeľ strednej priemyselnej školy stavebnej Mgr. Štefan Tóth. Obaja vyzdvihli výbornú spoluprácu pri realizácii Pomaturitného štúdia astronómie. Svojou účasťou poctil prítomných aj primátor mesta Hurbanovo Mgr. Peter Závodský. Účastníkov seminára privítal v Hurbanove a vyslovil uznanie a hrdosť nad skutočnosťou, že toto štúdium je jediné pomaturitné štúdium astronómie na Slovensku.

Po úvodných príhovoroch nasledovali prednášky a prezentácie:

  1. Prehľad histórie Pomaturitného štúdia astronómie – Mgr. Marián Vidovenec
  2. Začiatky astrofyzikálnych pozorovaní vo Hvezdárni v Hurbanove – RNDr. Ladislav Pastorek
  3. Pozorovateľské a výskumné aktivity v Slovenskej ústrednej hvezdárni – RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.
  4. Aj Einstein by sa čudoval. Čo nového priniesol astrofyzikálny výskum za posledných 5 rokov – doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Po prednáškach si účastníci pozreli program v planetáriu a absolvovali prehliadku hvezdárne. Program pokračoval slávnostnou večerou v priestoroch jedálne SPŠ stavebnej a rozhovormi na tému astronómia včera a dnes.

V šk. roku 2019/2020 sa bude realizovať už 25. cyklus PŠA Štúdium je dvojročné, možno ho absolvovať aj popri zamestnaní a je určené pre absolventov stredoškolškého štúdia ukončeného s maturitou – bez vekového obmedzenia. Štúdium, po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok, končí odbornou zložkou maturitnej skúšky. Prihlášky na PŠA zasielajte najneskôr do 31. mája 2019 na adresu Slovenskej ústrednej hvezdárne. Absolvent PŠA je schopný samostatne vykonávať astronomické a meteorologické pozorovania a ich základné spracovania, vykonávať populárno – vzdelávaciu činnosť v odbore astronómia ako pracovník hvezdárne, planetária alebo viesť astronomický krúžok.

Fotogaléria


Zverejnené dňa: 4. apríl 2019, 14:44 hod. | Web@Social Media Administrator