Pozvánka na 9. zasadnutie Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove

Pozývam členov Komisie finančnej, správy majetku mesta a verejnej súťaže pri MsZ Hurbanovo na 9. zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať 3. februára 2020 o 17:00 hod. (pondelok) v zasadacej miestnosti na I. poschodí MsÚ Hurbanovo.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Rokovanie
  3. Diskusia
  4. Uznesenie, záver

Jozef Doležaj
predseda komisie


Zverejnené dňa: 28. január 2020, 14:32 hod. | Web@Social Media Administrator