EU Projekty

Tu sme doma-ico

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko podporila v roku 2017 ďalších 12 verejnoprospešných projektov sumou spolu 30 000 €

Pridané: 13.06.2017

Kultúra, zdravie, šport aj sociálna oblasť Grantový program je zameraný na podporu aktívnych občanov a ich neziskových verejnoprospešných projektov v Hurbanove a blízkom okolí. Grantová komisia sa z 18 prihlásených projektov rozhodla podporiť 12, ktoré spolu získajú sumu 30 000… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Nová šanca na trhu práce

Pridané: 02.03.2015

Mesto Hurbanovo podalo žiadosť o NFP  z Európskeho sociálneho fondu na projekt v rámci Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Hurbanovo – Priemyselný park

Pridané: 01.08.2012

V roku 2007 Mesto Hurbanovo podalo Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia – 1.2 Sektorový operačný program priemysel a služby. 7. mája 2008 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP medzi Mestom Hurbanovo… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J

Pridané: 16.09.2010

Súčasný podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu predstavuje cca predstavuje 35 %. A j z uvedeného dôvodu a nevyhnutnosti budovania kanalizácií a zvyšovania počtu pripojených obyvateľov v meste Hurbanovo v zmysle platnej legislatívy EÚ a… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Centrum pre mladé mamičky

Pridané: 12.05.2010

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie Opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života Rámcová aktivita: 2.3.1.… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Zefektívnenie separovaného zberu v Hurbanove

Pridané: 11.03.2010

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na 26. zasadnutí  dňa 14. mája 2009 prijalo uznesenie č. 468/2009-MZ, kde súhlasilo s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program :Životné prostredie; Prioritná os: 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO; Operačný… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Hurbanovo – skládka TKO – rekultivácia skládky

Pridané: 11.03.2010

Skládka tuhého komunálneho odpadu  v lokalite ABA bola v zmysle Nariadenia vlády SR č. 606/1992 Zb. uzatvorená  dňom 30. 6. 2000. Mesto Hurbanovo v rámci Operačného programu – Životné prostredie; Prioritná os – 4 Odpadové… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia ZUŠ v Hurbanove

Pridané: 11.03.2010

V júni 2009 Mesto Hurbanovo a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 279 939,47 EUR z celkových oprávnených výdavkov 294 673,13 EUR na stavbu „ZABUDOVANIE… Zobraz viac »