EU Projekty

Nová šanca na trhu práce

Pridané: 02.03.2015

Mesto Hurbanovo podalo žiadosť o NFP  z Európskeho sociálneho fondu na projekt v rámci Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe… Čítajte ďalej »

news-02

Hurbanovo – Priemyselný park

Pridané: 01.08.2012

V roku 2007 Mesto Hurbanovo podalo Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia – 1.2 Sektorový operačný program priemysel a služby. 7. mája 2008 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP medzi Mestom Hurbanovo… Čítajte ďalej »

Centrum pre mladé mamičky

Pridané: 12.05.2010

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie Opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života Rámcová aktivita: 2.3.1.… Čítajte ďalej »

aktuality-5

Zefektívnenie separovaného zberu v Hurbanove

Pridané: 11.03.2010

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na 26. zasadnutí  dňa 14. mája 2009 prijalo uznesenie č. 468/2009-MZ, kde súhlasilo s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program :Životné prostredie; Prioritná os: 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO; Operačný… Čítajte ďalej »

Zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia ZUŠ v Hurbanove

Pridané: 11.03.2010

V júni 2009 Mesto Hurbanovo a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 279 939,47 EUR z celkových oprávnených výdavkov 294 673,13 EUR na stavbu „ZABUDOVANIE… Čítajte ďalej »