Zmena integrovaného povolenia na prevádzku čističky odpadových vôd prevádzky Heineken Slovensko a. s.

Mesto Hurbanovo na základe žiadosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly zo dňa 24.10.2019 podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších zmien a predpisov informuje

o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia

pre prevádzkovateľa Heineken Slovensko a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391

„Čistiareň odpadových vôd“


  1. Do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť po dobu 15 dní od jeho doručenia na Mestskom úrade v Hurbanove na oddelení regionálneho rozvoja č. dverí 14.
  2. V prevádzke sa neposudzoval vplyv Čistiarne odpadových vôd na životné prostredie.
  3. Dotknutým orgánom vo veci je Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Záhradnícka 6, 945 01 Komárno – štátna vodná správa.
  4. Inšpektorát nariadi ústne pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia pre verejnosť [442kB, .PDF]

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku [256kB, .PDF]

Zverejnenie a výzva [497kB, .PDF]

Stručné zhrnutie [212kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 29. október 2019, 9:46 hod. | Web@Social Media Administrator