Pre pedagógov sa Deň učiteľov stal tou chvíľou počas roka, keď žiaci i spoločnosť ocenia ich prácu | 28. marec 2019

J. Á. Komenský povedal: „Všetci na jednom javisku stojíme a čokoľvek sa tu koná, všetkých nás sa to týka“.


Deň učiteľov je oficiálne príležitosť na oslavu, ale aj výzva k prezentovaniu učiteľskej profesie, k prezentovaniu výsledkov práce školských kolektívov, ale aj jednotlivcov na poli výchovno-vzdelávacej činnosti.

Oslavy dňa učiteľov pravidelne organizuje Mesto Hurbanovo pod záštitou primátora mesta. Slávnosti sviatku učiteľov sa 28. marca zúčastnili primátor mesta Peter Závodský, zástupkyňa primátora Mária Hamranová, prednostka mestského úradu Adriana Kasášová, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia škôl a školských zariadení, predstavitelia cirkví ako aj riaditelia škôl sídliacich na území mesta. Po slávnostných príhovoroch nasledovalo oceňovanie učiteľov. Ďakovný list primátora mesta za úspechy a dlhoročné výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní obdržali nasledovní pedagógovia, ktorí v rámci krátkej video prezentácii boli predstavení slovom aj obrazom:

  1. Mgr. Alena Pichňová počas svojej pedagogickej praxe dosiahla mimoriadne výsledky v manažérskej práci ako riaditeľka školy. Od roku 2004 je súčasťou kolektívu učiteľov na ZŠ Konkolyho – Thege. Vyniká príkladným pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty a otvorenú komunikáciu. Je tvorivá pri formovaní školy moderného typu, pri zavádzaní informačno – komunikačných technológií a pri uplatňovaní inovatívnych foriem a metód práce. Je nadanou učiteľkou hudobnej výchovy, aktívna pri príprave a organizovaní školských a mimoškolských kultúrnych podujatí.
  2. Daniela Gelleová, ZŠ Nám. Konkolyho – Thege, svoju pedagogickú dráhu začala ako vychovávateľka na Poľnohospodárskom odbornom učilišti. Členkou kolektívu vychovávateliek školy je od roku 1984. Efektívne a zodpovedne pristupuje k príprave a organizovaniu tradičných celoklubových školských, ale aj kultúrnych podujatí. Pani vychovávateľka vytvára žiakom podmienky na formovanie zdravého životného štýlu, so zameraním na pohybové aktivity a podporu krúžkovej činnosti v oblasti športu. Dlhoročne sa venuje aj práci vo výbore ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.
  3. Mgr. Pál Gabriel, je zamestnancom ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm od roku 2007, teda už 12 rokov je užitočnou súčasťou pedagogického kolektívu. Momentálne zastáva funkciu zástupcu riaditeľa školy. Vyučuje matematiku na 2. stupni základnej školy – jeho žiaci sú pravidelnými účastníkmi matematických olympiád a súťaží, ako napr. „Matematikai Olimpia“, „Pitagorasz“ alebo súťaž pod názvom „Kenguru“. Jeho kolegovia a žiaci oceňujú jeho ochotu vždy pomôcť. Je zástancom rozumného a logického riešenia vecí a udalostí.
  4. Mgr. Cabaň Erika, je zamestnankyňou ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s vjm od roku 2005. Vyučuje predmety na 1. stupni. Je kreatívna, prístupná novým pedagogickým trendom, metódam a postupom vo vyučovacom procese. Od r. 2016 pravidelne organizuje regionálne vedomostné súťaže pod názvom „Meseládikó“. Zodpovedá za vedenie školskej knižnice, je zanietenou podporovateľkou čitateľskej gramotnosti. Spolu s kolegom zodpovedá aj za kultúrne podujatia organizované na 1. stupni ZŠ a aj vďaka jej výtvarnej zručnosti pribudlo do školského folklórneho súboru niekoľko ručne vyšívaných zdobení na krojoch. Žiakov vychováva k úcte k ľudovým tradíciám a zvyklostiam. Úspešne pripravuje svojich zverencov na celoslovenské kolo vedomostnej súťaže „Kincskeresők“- naposledy v tejto súťaži získali 1. miesto.
  5. Kornélia Baka, MŠ Nový diel, zastáva funkciu zástupkyne riaditeľky materskej školy, vo svojom prístupe k práci sa snaží odstraňovať prekážky a vytvárať pozitívne podmienky a socio – emocionálnu klímu na pracovisku. Zapája sa do projektových výziev, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť pre kolegyne a rodičov školy. K svojej práci pristupuje vždy zodpovedne, svedomito a včas si plní svoje pracovné povinnosti.
  6. Bc. Fatima Tárnok Chudá, Dis.art, je učiteľkou tanečného odboru ZUŠ Hurbanovo. Okrem tried v Hurbanove, vedie triedy tanečného odboru aj na elokovaných pracoviskách v Pribete, Chotíne a v Imeli. Svojou svedomitou a obetavou prácou sa zaslúžila o stabilizáciu tried tanečného odboru školy. So svojimi žiakmi reprezentuje školu aj na rôznych mestských podujatiach, či podujatiach miestnych samospráv a organizácií na elokovaných pracoviskách. Počas letných prázdnin pripravuje pre žiakov tanečné tábory, učí žiakov rôzne tanečné techniky a štýly, pripravuje ich na súťaže. Medzi jej najväčšie úspechy v poslednom období patria štyri 1. a dve 2. miesta na ME vo výrazových tancoch v Rumunsku. V minulom školskom roku reprezentovala so svojimi žiakmi ZUŠ i Mesto Hurbanovo na medzinárodnom tanečnom festivale v chorvátskom meste Lovran.

Pozvanie na mestské oslavy prijali aj dôchodcovia, ktorí svoju pedagogickú prácu, alebo skôr poslanie, vykonávali dlhé roky s láskou, trpezlivosťou a pokorou. Rok 2018 sa niesol pre niektorých z nich v znamení významných životných jubileí. Pri tejto príležitosti každoročne na týchto pedagógov spomíname a pozdravujeme pozdravným listom a malou pozornosťou.

Krásne životné jubileum – 80 rokov oslávila:
Valéria Kovácsová
Životné jubileum 75 rokov oslávili:
Viera Kosorinová
Mária Farkašová
Mária Ballayová
Jolana Benkóová
Anton Vach
Životné jubileum 70 rokov oslávili:
Rozália Darázsová
Záhorec Gabriella
Životné jubileum 65 rokov oslávili:
Valéria Bujdošová
Angela Poništová

O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ Hurbanovo. Odzneli krásne klavírne skladby ako aj úchvatné tanečné vystúpenia. Po slávnostnom prípitku nasledovala chutná večera a posedenie v družných a priateľských rozhovor. Spomienky učiteľov na svojich žiakov, na začiatky pedagogickej praxe, na zmeny príjemné i menej príjemné trvali do neskorého večera. Zaželajme našim pedagógom pevné zdravie, veľa pozorných a úctivých žiakov, zhovievavých rodičov a uznanie v spoločnosti.

Fotogaléria:

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 17. apríl 2019, 15:25 hod. | Web@Social Media Administrator