Návrh Dodatku č. 1 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za užívanie verejného priestranstva

Mesto Hurbanovo zverejňuje návrh Dodatku č. 1 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o dani za užívanie verejného priestranstva nasledovne:

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Dodatok č. 1 ktorým sa dopĺňa VZN č. 104 o dani za užívanie verejného priestranstva[152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. apríl 2019, 14:02 hod. | Web@Social Media Administrator