Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 a 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

návrhu:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 113 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo[156kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 24. september 2019, 11:43 hod. | Web@Social Media Administrator