Dodatok č. 1 k VZN č. 143 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňuje Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 143 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo.

Celé Znenie:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 143 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo[77kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. september 2022, 15:12 hod. | Web@Social Media Administrator