Dodatok č. 8 k VZN č. 105 o určení výšky fin. prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 a 9 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Dodatok č. 8 k VZN č. 105 o určení výšky fin. prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta[108kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. jún 2021, 17:04 hod. | Web@Social Media Administrator