Domový Poriadok – Všeobecné ustanovenia | 2020

Tento domový poriadok upravuje práva, povinnosti a vzájomné vzťahy medzi vlastníkom bytov a nebytových priestorov, nájomcami bytov, podnájomníkmi bytov a všetkých osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj inými osobami, ktoré sa za akýmkoľvek účelom zdržiavajú v bytovom dome (ďalej len “užívateľ”), ktorý je vlastníctvom mesta Hurbanovo (ďalej len “dom”). Ďalej upravuje uskutočňovanie stavebných úprav v dome, spôsob zabezpečenia pokoja, poriadku a čistoty v dome a v jeho okolí, spôsob užívania nebytových priestorov, spoločných priestorov a spoločných zariadení domu, vstup do domu, informačné zariadenia, vyvesovanie a vykladanie predmetov, chov zvierat a ďalšie vzťahy, nevyhnutné pre prevádzku, chod a fungovanie domu.

Celé znenie:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Domový Poriadok 2020 – prvá časť [89kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. september 2020, 11:34 hod. | Web@Social Media Administrator