Doplnenie č. 5 VZN č. 122 o poskytovaní soc. služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované soc. služby

MMesto Hurbanovo v zmysle § 4. ods. 3. písm. p, § 6 a §11 ods. 4 písm. g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

VZN č.122 o poskytovaní soc. služieb – doplnenie č.5[67kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. november 2021, 13:00 hod. | Web@Social Media Administrator