Plnenie informačnej povinnosti obce voči dotknutým osobám | XV. Hurbanovské kultúrne dni – XV. Ógyallai kulturális napok

gdpr-cover

Prevádzkovateľ – Mesto Hurbanovo, so sídlom Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 00306451 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania XV. Hurbanovských kultúrnych dní v dňoch od 27. júna 2019 do 30. júna 2019, dôjde prevádzkovateľom na vyhradených miestach na území mesta k zaznamenávaniu jeho priebehu audio-vizuálnou technikou. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a dokumentácie jeho priebehu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Mesto Hurbanovo, facebookovej stránke mesta a iných, budú uchovávané po dobu 10 rokov.


Zverejnené dňa: 26. jún 2019, 13:59 hod. | Web@Social Media Administrator