Hurbanove otvorili špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

773x263_autizmus


V Hurbanove otvorilo svoje brány nové špecializované zariadenie pre deti a mladých dospelých s pervazívnou vývinovou poruchou – autizmom.


„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zariadenie sídli na Komárňanskej ulici 67/135 vedľa Slovenskej ústrednej hvezdárne. Poskytuje sociálnu službu formou špecializovaného ambulantného zariadenia, ale aj pobytovou týždennou a pobytovou celoročnou formou. O klientov sa bude starať odborný tím s 38 zamestnancami, čo ponúka nové možnosti získania práce pre ľudí z okolitých miest a obcí, ako aj zo samotného Hurbanova. Celková kapacita zariadenia, ktoré poskytuje sociálne služby prostredníctvom odborných, obslužných a ďalších činností, je 26 miest. V rámci odborných činností zariadenie poskytuje najmä sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti, sociálnu rehabilitáciu, výchovu, zabezpečuje rozvoj pracovných zručností. Ubytovanie je zabezpečené v jednolôžkových a v dvojlôžkových izbách, stravovanie pre klientov a zamestnancov vo vlastnej stravovacej prevádzke. Opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť vykonáva zdravotnícky personál podľa modelu prof. Moniky Krohwinkel.

Klienti s autizmom si vyžadujú osobitný prístup. Počas dňa na nich čakajú činnosti zamerané na rozvoj sociálnych vzťahov a komunikácie, ale aj pohybové aktivity, tvorivé dielne a rôzne hry. Cieľom zariadenia je poskytovanie celoživotnej starostlivosti klientom postihnutým autizmom pri zachovaní dobrých vzťahov medzi nimi a ich rodinami.

Kontakty: +421 35/760 22 08, email: info@soshurbanovo.sk


Zverejnené dňa: 20. apríl 2022, 10:22 hod. | Web@Social Media Administrator