Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov koní

Sp. značka: 2018/000407/00058 14.02.2018
  Komárno

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej RVPS) Komárno na základe informácie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. 371b/18-225 zo dňa 13.2.2018 Vám oznamuje, že 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené už tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku – tentoraz u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Jelšovec okres Lučenec. RVPS Lučenec bezodkladne prijala veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat, ktoré okrem iného zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov v 10km pásme od ohniska, klinické vyšetrenie všetkých koní ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie infekčnej anémie koní (ďalej len EIA) v 10km pásme od ohniska choroby.

V tejto súvislosti Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie plnenia plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2018 (ďalej len VPO 2018), podľa ktorej musia byť všetky kone, somáre a ich krížence staršie ako 6 mesiacov každé tri roky vyšetrené na EIA. Súčasne Vás upozorňujeme, že vyšetrenia, ktoré spadajú pod VPO 2018, musia byť vykonané v štátnych akreditovaných laboratóriách – v našom prípade v štátnych veterinárnych ústavoch vo Zvolene, Bratislave poprípade v Dolnom Kubíne (vyšetrenia zo súkromných laboratórií nie sú akceptovateľné!). Úkon spadá v rámci VPO 2018 do povinných diagnostických akcii, hradených chovateľom!

Kontrolou boli v tejto oblasti zistené značné nedostatky. Sú medzi chovateľmi koní aj takí, ktorí ešte nemajú ZAREGISTROVANÚ ANI FARMU ANI KONE!!! Preto Vás žiadame o dôsledné plnenie si Vašich povinností a tí, ktorí ešte nemajú požadované vyšetrenia svojich koní, aby si v čo najkratšom čase oslovili príslušných súkromných veterinárnych lekárov, ktorí následne odber krvi ako aj odoslanie vzorky do štátneho veterinárneho ústavu zabezpečia, aby RVPS Komárno nemusela v budúcnosti pristupovať k sankčným postihom pre neplnenie si Vašich povinností.

MVDr. Štefan Miholics
riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Dokumenty na stiahnutie:

Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov koní [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. február 2018, 8:57 hod. | Web@Social Media Administrator