Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dňa 11.02.2019 2018 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018, podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4 až 6 zákona účinnosť.

Dňom vyhlásenia nálezu nie je obec povinná:

  1. prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku na úradnej tabuli obce podľa § 4 ods. 3 zákona, ktoré boli zverejnené v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
  2. zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce,
  3. vydávať potvrdenia o tomto zverejnení.

Dňom vyhlásenia nálezu prestáva obec vydávať potvrdenia potrebné na účely vydania osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona a na účely splnenia náležitostí zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku podľa § 6 ods. 7 písm. b) druhého a tretieho bodu zákona. Obec nie je povinná vydávať:

  1. potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
  2. potvrdenie, že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodárskeho pozemku v obci,
  3. potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a nadobúdateľom pozemku,
  4. potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v obci v trvaní najmenej 10 rokov.

Obec naďalej bude na účely prevodu pozemku do vlastníctva osôb podľa § 7 ods. 1 zákona vydávať potvrdenia preukazujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) prvého bodu zákona, a to:

  1. potvrdenie, že pozemok je podľa územnoplánovacej dokumentácie určený na iné ako poľnohospodárske využitie, t. j. na zástavbu,
  2. potvrdenie, že pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, ak nie je evidovaný v katastri nehnuteľností.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

33. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS20/2014 zo 14. novembra 2018 [148kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. február 2019, 10:05 hod. | Web@Social Media Administrator