Informácia pre verejnosť – o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

Mesto Hurbanovo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ zo dňa 5.11.2019 podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme

o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“


  1. Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 21 dní doručenia na Mestskom úrade v Hurbanove na oddelení regionálneho rozvoja č. dverí 14.
  2. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené.
  3. Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja
  4. Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia pre verejnosť – Mesto Hurbanovo [238kB, .PDF]

Informácia pre verejnosť – Mesto Nitra [108kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. november 2019, 14:21 hod. | Web@Social Media Administrator