Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ/ka MŠ), Hurbanovo

Mesto Hurbanovo ako zriaďovateľ Materskej školy Hurbanovo, Nový diel 50, 947 01 Hurbanovo v zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Zamestnávateľ: Materská škola Hurbanovo
  Nový diel 50
  947 01 Hurbanovo
Kontakt: +421 (0)35 3700 238
  info@mshurbanovo.sk
Kategória pedagogického zamestnanca: Učiteľ/ka
Podkategória pedagogického zamestnanca: Učiteľ/ka pre predprimáme vzdelávanie (učiteľ/ka MŠ)
Iné, doplňujúce údaje: pracovný pomer s termínom nástupu od septembra, resp. októbra 2018

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné vzdelanie príslušnej podkategórie pedagogického zamestnanca,
  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa príslušnej podkategórie pedagogického zamestnanca,
  • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa príslušnej podkategórie pedagogického zamestnanca

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
  • doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 3 mesiace),
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vzťahujúca sa na pedagogických zamestnancov,
  • doklad o spôsobilosti, používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Učiteľ/ka MŠ Hurbanovo”, zašlite poštou do 15.08.2018 na adresu: Materská škola Hurbanovo, Nový diel 50, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@mshurbanovo.sk.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o zaslanie písomného Súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom ich zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii. V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.

O termíne uskutočnenia výberového konania budete informovaní písomne, resp. telefonicky a na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení!


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ/ka materskej školy), Hurbanovo[124kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 17. júl 2018, 10:49 hod. | Web@Social Media Administrator