Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – žiadateľ Jozef Pastorek, Nová Trstená

Mesto Hurbanovo, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. a ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje, o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona.

Znenie:Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. február 2019, 17:34 hod. | Web@Social Media Administrator