Informatívna správa k projektu CIZS – centrálna integrovaná zdravotná starostlivosť

foto - 16_cut_565px

Zámerom projektu je rekonštrukcia mestského zdravotného strediska na Komárňanskej ulici a prinavrátenie funkcie plnohodnotného zdravotného strediska mestského významu za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou vybudovania centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo.

Architektonická štúdia rieši rekonštrukciu súčasného zdravotného strediska, kde sa navrhuje: Prevádzka je na prízemí rozdelená na 3 úseky ktoré sú prístupné dokopy 4 samostatnými vstupmi. Súčasťou debarierizačných opatrení je návrh výťahu, ktorý sa navrhuje ako samostatne stojaci objekt mimo existujúcej budovy.

Na poschodí sa navrhuje umiestnenie Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti –ADOS a opatrovateľská služba Prosocia. Ďalej sa na poschodí navrhuje umiestnenie zázemia zamestnancov a ambulancia ozonoterapie.

Na prízemí sa v celom pôdorysnom rozsahu navrhuje 6 ambulancií / 2 lekári pre dospelých, 1 lekár pre deti a dorast, 1 gynekológ, 1 zubár, 1 chirurgická ambulancia/, RTG pracovisko a so zariadením spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – rehabilitačným zariadením. Do objektu sa vstupuje štyrmi hlavnými vstupmi.

Pred VSTUPOM 1 do západného krídla sa na jeho južnej fasáde navrhuje dobudovanie exteriérovej rampy, aby sa tak zabezpečil prístup aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Novovybudovaný bude VSTUP 3 z átria umiestnený vedľa schodiska vo východnom krídle. Aj tento vstup je navrhnutý ako bezbariérový. „ZADNÝ VSTUP“ sprístupňuje východné krídlo od parkoviska.

Financovanie projektu CIZS Hurbanovo je pre celkovú investičnú náročnosť rozdelené na niekoľko etáp:

1.) IROP – stavebné riešenie vnútorných priestorov pre potreby CIZS vrátane riešenia bezbariérovosti, rekonštrukcia budovy, dodávka materiálno – technického vybavenia priestorov, dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, modernizácia IKT infraštruktúry,

2.) Operačný program Kvalita životného prostredia – Vybudovania zelenej strechy (zateplenie strešnej konštrukcie objektu polikliniky)

3.) Operačný program Kvalita životného prostredia – výstavba zariadenia na využitie geotermálnej energie (vykurovanie)

4.) Operačný program Kvalita životného prostredia – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (obvodový plášť, otvorové konštrukcie)

Vo fotogalérii si viete pozrieť vizualizáciu objektu.


Zverejnené dňa: 26. máj 2020, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator