Slávnostná inštalácia sestry seniorky Márie Popičovej do úradu | Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

V sobotu, 30. marca 2019 sa v Nesvadoch uskutočnil Seniorátny konvent Dunajsko – nitrianskeho seniorátu za rok 2018. Pracovnej časti predchádzala slávnostná inštalácia sestry seniorky Márie Popičovej. Inštaláciu vykonal brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň v evanjelickom kostole v Nesvadoch. Inštalačný príhovor postavil na základe biblických textov zo Ž16,8 a Mt14,22-33. Spoluliturgovali brat generálny biskup Ivan Eľko a emeritný senior DNS Ján Jančo. Slávnostnú atmosféru umocnil svojim vystúpením spevokol Agapé cirkevného zboru z Nesvád. K inštalácii pani farárky prišiel zablahoželať aj primátor Hurbanova Peter Závodský, ktorý jej zaželal veľa úspechov v tejto náročnej funkcii, ako aj pevné zdravie a veľa lásky v kruhu rodiny i rodiny veriacich. Medzi pozvanými bola aj pani farárka reformovanej cirkvi ThDr. Tímea Erdélyi Flegel, starosta obce Nesvady ako aj ďalší hostia.

Pracovnú časť viedla sestra seniorátna dozorkyňa Renáta Vinczeová. V Dunajsko – nitrianskom senioráte už niekoľko rokov funguje prax, že predsedníctvo seniorátu spolu so seniorátnym presbyterstvom pripraví zborník zo všetkými správami a doručí ho do všetkých zborov, takže delegáti konventu majú dostatok času preštudovať si v pokoji všetky správy. Ďalším benefitom je zrýchlenie rokovania, pretože jednotliví referenti už svoje správy nečítajú, iba krátko okomentujú, prípadne doplnia.

Tohtoročné rokovanie konventu obsahovalo, okrem pravidelných správ o duchovnom a hospodárskom stave seniorátu, aj voľby na uvoľnené funkcie konseniorov, riadneho delegáta na synodu z radov ordinovaných, náhradného delegáta na dištriktuálny konvent za neordinovaných, predsedu Seniorátnej podporovne za ordinovaných a školskú dekanku. Taktiež sa novelizoval seniorátny štatút a prijal sa nový štatút Seniorátnej podporovne.

Celé rokovanie konventu prebiehalo dynamicky a v pokojnej a prajnej atmosfére, čo ocenili vo svojich pozdravoch aj obaja prítomní bratia biskupi.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 24. apríl 2019, 14:12 hod. | Web@Social Media Administrator