Výzva na jarné upratovanie – Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!

jarne-upratovanie


Problematike životného prostredia a odpadového hospodárstva sa na celom svete venuje veľká pozornosť, čo potvrdzujú i legislatívne kroky jednotlivých štátov. Avšak ani tie najdokonalejšie predpisy a zákony nemôžu zabezpečiť potrebný vzťah človeka k životnému prostrediu.

 

V súvislosti s odpadmi a životným prostredím by si každý človek mal uvedomiť, že žije v určitom spoločenstve, prostredí. Nemal by len sebecky myslieť a starať sa len o svoje blaho, ale spoločným pričinením dbať o čo najmenšie nepriaznivé zaťaženie prírody. Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu, či samotnému mestu. S príchodom jarného obdobia chceme spolu vytvoriť pre seba, svojich blízkych, ale hlavne pre budúce generácie čisté, zdravé a krásne prostredie.

 

Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do vytvorenia krásneho, zdravého a čistého okolia. Vyčistili si a upravili nielen predzáhradky okolo rodinných domov, ale aj priľahlé priestranstvo pred ním.

 

Apelujeme na Vás, aby ste sa zapájali do separácie jednotlivých zložiek odpadu. Separovaním komunálneho odpadu prispievame k zníženiu objemu odpadu ukladaného na skládku, k šetreniu energie, k ochrane našich lesov, k zníženiu tvorby metánu a spotreby ropy.
Zároveň pripomíname možnosti využívania triediarne v areáli úseku služieb, kde je možné odovzdať jednotlivé komodity separovaného odpadu na základe dohody, odovzdať žiarivky, nepotrebné šatstvo, obuv ai., a taktiež využívali možnosť uloženia biologického odpadu na mestskej kompostárni.

 

Za kladný prístup všetkým obyvateľom vopred ďakujem.

 

Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta


Zverejnené dňa: 20. marec 2018, 10:13 hod. | Web@Social Media Administrator