Keď otvoríme kontajnery

773x263 ked otvorime kontajnery

V dnešnej fotodokumentácii vám prinášame pohľad do kontajnerov pri bytových domoch. Na stanovišti na ul. Á. Fesztyho ste kontajner naplnili kopou konárov, ktoré ste bezplatne mohli odovzdať na mestskej kompostárni na Pribetskej ulici. V § 6 ods. 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 138 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sa uvádza: „Do zberných nádob určených na zber komunálnych odpadov sa nesmie umiestňovať zemina, drobný stavebný odpad a objemné predmety všetkého druhu.“ Za nedodržanie ustanovení tohto nariadenia môže udeľovať pokuty mestská polícia.

ul.Slobody A.Feszty- stanovište kde býva Kavecká 1

V kontajneri pri pekárni, neďaleko železničnej stanice, skončil odpad zrejme zo stavebných úprav v byte, resp. v rodinnom dome (dlaždice, stavebný odpad). Drobný stavebný odpad sa za poplatok odovzdáva na prekládkovej stanici u zberovej spoločnosti FCC Slovensko na Dolnopeterskej ul. č. 9. Keďže drobný stavebný odpad je váhovo najťažšou zložkou komunálneho odpadu, nie je spravodlivé voči ostatným občanom mesta zneškodňovať tieto odpady z poplatkov za komunálne odpady nás všetkých. Nehovoriac o fakte, že sa drobný stavebný odpad môže recyklovať a znova využiť pri stavebných prácach, no keď sa zneškodňuje so zmiešaným komunálnym odpadom, skončí na skládke nevyužitý.

p.fabula a stav.odpad

Na ulici Slobody sme taktiež v kontajneri našli zastrčené konáre, ktoré patria na kompostáreň. Zatlačené konáre bol problém dostať z kontajnera von. V § 16 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 138 sa uvádza: „Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad.“ V prípade, ak občania majú záujem o údržbu verejnej zelene, a nemajú možnosť vyviesť zelený odpad do mestskej kompostárne, prosíme aby túto skutočnosť nahlásili na Mestskom úrade v Hurbanove na referáte životného prostredia, aby sme mohli zabezpečiť odvoz a zachovať čistotu v našom meste.

A.Feszty- stanovište kde býva Kavecká

Touto cestou vás opätovne prosíme, aby ste dodržiavali zásady triedenia odpadu a využívali benefity, ktoré poskytuje mesto za bezplatnú likvidáciu vytriedených zložiek odpadu. Spoločne sa starajme nielen o životné prostredie, ale aj o správne triedenie všetkých zložiek odpadu. Spoločnými silami to určite dokážeme.


Zverejnené dňa: 17. máj 2021, 11:37 hod. | Web@Social Media Administrator