Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby: KO Hurbanovo , Konkol – VNV, TS,NNV, NNK

Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 27.7.2017 podal stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol nasledovne:

Rozhodnutie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 08. septembra 2017, 08:39 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 8. september 2017, 8:41 hod. | Web@Social Media Administrator