(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

26.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie