Kompostovanie kuchynského odpadu v zástavbe rodinných domov v meste Hurbanovo

773x263 kompostovanie

Podľa § 16 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 138 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, občania, ktorí preukázateľne kompostujú biologický odpad a odovzdajú čestné prehlásenie o domácom kompostovaní na Úseku služieb Hurbanovo, majú nárok na jeden žetón na vývoz komunálnych odpadov zadarmo, v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia na každú osobu v danej domácnosti. Mesto Hurbanovo týmto motivuje občanov k nutnosti triedenia kuchynského odpadu, ktorá vyplýva zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Občania, ktorí nemajú možnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad, môžu využiť na zber kuchynského odpadu 120 l zberné nádoby hnedej farby označené etiketou „biologický odpad“, ktoré sú umiestnené v areáli úseku služieb na adrese Komárňanská 69.

Kompostovanie kuchynského odpadu:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 18. marec 2021, 8:43 hod. | Web@Social Media Administrator