Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2022 (návrh)

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 (ktoré vypracúva Ministerstvo).

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hurbanovo je strednodobý strategický dokument, ktorého návrh mesto vypracovalo v spolupráci s občanmi, poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb a zástupcami samosprávy. Dáva odpovede na otázky čo všetko potrebujú občania, aby sa im v Hurbanove žilo lepšie, ako mesto pomôže ohrozeným skupinám svojich obyvateľov, aké služby im poskytuje a čo plánuje v tejto oblasti.

Dňom vyvesenia začína plynúť pätnásťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu strednodobého strategického dokumentu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Návrh plánu


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie 2018-2022 [1728kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. máj 2018, 14:36 hod. | Web@Social Media Administrator