Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Nové Zámky – Komárno”

Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zúčastnenými stranami. Účinnosť vo vzťahu k jednotlivým účastníkom toto memorandum nadobudne dňom, ktorým mestské zastupiteľstvo/obecné zastupiteľstvo dotknutého účastníka schváli účasť mesta/obce v území udržateľného mestského rozvoja „Nové Zámky – Komárno”. Ak mestské zastupiteľstvo/obecné zastupiteľstvo účastníka tejto zmluvy neschváli účasť mesta/obce v území udržateľného mestského rozvoja „Nové Zámky – Komárno” najneskôr do 31. 03 . 2022, memorandum vo vzťahu k dotknutému účastníkovi stráca platnosť uplynutím dňa 31.03. 2022 a po uvedenom termíne zostáva naďalej platné a uc1nné iba v okruhu tých účastníkov, ktorých mestské zastupiteľstvo/obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o schválení účastí mesta/obce v území udržateľného mestského rozvoja „Nové Zámky – Komárno” za podmienky, že uznesenie o schválení účasti v území udržateľného rozvoja bude prijaté v Mestskom zastupiteľstve mesta Nové Zámky a mesta Komárno a najmenej v jednom
mestskom/obecnom zastupiteľstve mesta/obce, ktoré je účastníkom toho memoranda. Pri nenaplnení uvedenej podmienky, memorandum bez ďalšieho stráca platnosť dňom 31.03. 2022 Jednotlivé uznesenia o schválení účasti mesta/obce ako zmluvnej strany tohto memoranda v území udržateľného mestského rozvoja „Nové Zámky – Komárno” prijaté v období do 31.03. 2022 sa stanú prílohou tohto memoranda a budú preukazovať účinnosť memoranda vo vzťahu k jeho účastníkom.

Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 4. január 2022, 14:36 hod. | Web@Social Media Administrator