Mesto Hurbanovo a Obec Martovce (príležitostné spoločné obstarávanie podľa §16) vyhlásilo nadlimitnú Verejnú súťaž

Mesto Hurbanovo a Obec Martovce (príležitostné spoločné obstarávanie podľa §16) vyhlásilo nadlimitnú Verejnú súťaž podľa § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky pod názvom „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“ , ktorý je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zákazka na poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným súťažných podkladoch, ktoré nájdete na nasledovnom linku: https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=55717227&


Zverejnené dňa: 24. jún 2021, 13:05 hod. | Web@Social Media Administrator