Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

 

Profil verejného obstarávateľa


Úradný názov: MESTO HURBANOVO
IČO: 00306452
DIČ: 2021029296
Sídlo: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Závodský, primátor mesta
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Valkó
Telefón: +421 (0)35 3700 250
E-mail: vojtech.valko@hurbanovo.sk ; mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s. exp. Hurbanovo
Číslo účtu (IBAN): SK 56 0200 0000 0000 2152 3142
Verejný obstarávateľ: § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Záujemcovia, ktorí majú záujem o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených Mestom Hurbanovo.

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

——–

Výzvy na predloženie ponúk


ROK 2021


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 29.10.2021]


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Kultúrny dom Bohatá, Hurbanovo – Výmena vykurovacích telies“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 22.10.2021]


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena výplní otvorov“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 22.10.2021]


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Kompostovateľné vrecká na bioodpad“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 15.10.2021]


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Poukážky“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 12.10.2021]


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: neuvedené]


Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Stavebné úpravy kultúrneho domu v Hurbanove“
[Lehota na prekladanie ponuky: neuvedené]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. Etapa“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.08.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „REKONŠTRUKCIA ŠTARTOVACÍCH BYTOV 1 x 4 BYTY NA ŠÁRADSKEJ ULICI“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.08.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Stavebné úpravy – obnova povrchu MK ulica Slobody, nám. Dr. Thege-Konkoly a Á. Fesztyho“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 13.08.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Výmena plastových okien“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 26.07.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Rekonštrukcia MŠ – ZŠ, Komárňanská č.42, Hurbanovo – materiály“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 14.07.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Projektová dokumentácia CIZS“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 09.07.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete a dodanie koncových zariadení“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 08.07.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Riadenie projektu – externé (geoterm)“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 16.06.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova strechy na malej budove MZS Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 31.05.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Spracovanie zmeny a doplnkov ÚPD 1/2021“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 14.05.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Stavebné práce na predmet zákazky Multifunkčná športová plocha s prekrytím“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 05.05.2021]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Drvenie BRO 2021“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 22.03.2021]


ROK 2020


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 10.12.2020]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Drvenie stavebného odpadu“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 25.11.2020]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Výmena okien – ZŠ s MŠ Á. Fesztyho, Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 11.11.2020]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Revitalizácia parku Bohatá – obnova existujúcich chodníkov“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 8.11.2020]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Revitalizácia parku Bohatá – vybudovanie verejného osvetlenia“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 8.11.2020]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. etapa – Rekonštrukcia tabernákulí“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 23.09.2020]


Výzva na predkladanie ponúk | Výmena okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo
[Lehota na prekladanie ponuky: do 06.09.2020]


Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania „Stavebné úpravy štyroch učební na dvoch ZŠ Mesta Hurbanovo“ – Predĺženie lehoty
[Lehota na prekladanie ponuky: do 28.07.2020]


Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania „Stavebné úpravy štyroch učební na dvoch ZŠ Mesta Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 21.07.2020]


Výzva na predloženie ponuky – Údržba cestnej inrfaštruktúry 2020 na území mesta Hurbanovo
[Lehota na prekladanie ponuky: do 10.07.2020]


Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky – Projektový manažment – externý, pre projekt „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
[Lehota na prekladanie ponuky: do 22.06.2020]


Výzva na predloženie ponuky – Verejné obstarávania pre projekt Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.06.2020]


Výzva na predloženie ponuky – Bleskozvod ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.06.2020]


Výzva na predloženie ponuky – Podbitie strešnej konštrukcie na budove ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo
[Lehota na prekladanie ponuky: do 19.06.2020]


Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie elektrického vedenia k novej trafostanici pri ĽP v Hurbanove
[Lehota na prekladanie ponuky: do 12.06.2020]


Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo“
[Lehota na prekladanie ponuky: do 06.03.2020]


——–

 

Plány, Súhrnné správy


o zadaní zákaziek s cenou nad 1.000 € v súlade s § 10 ods. 10 a 11 zákona č. 248/2017 ktorím sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanív znení neskorších predpisov.

..obsah pripravujeme.

..obsah pripravujeme.


Prehľad zákaziek obstarávaných cez ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM | EKS

Aktuality
kompostaren_96px - ICO
Kompostáreň | Zmena otváracích hodín

21.10.2021

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu skoršieho stmievania a prechodu z letného času na zimný čas sa otváracie hodiny v mestskej kompostárni od utorka 26.10.2021 posúvajú o hodinu skôr t.j. v utorky bude kompostáreň otvorená v… Zobraz viac »

96x96 žetóny sk
Otázky a odpovede ohľadom riešenia odpadov v meste

20.10.2021

Žiadame obyvateľov mesta, aby svoje otázky ohľadom odvozu, likvidácie odpadov, čipovania smetných nádob, ceny za odpady v roku 2022, príp. ďalšie súvisiace s odpadmi adresovali na mailový kontakt: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk, telefonicky na : 035/3700205 alebo do… Zobraz viac »

100x100 jesenne_upratovanie
Jesenné upratovanie 2021 | od 25.10.2021 do 04.11.2021

20.10.2021

Mesto Hurbanovo oznamuje všetkým občanom, že v období od 25.10.2021 do 04.11.2021 bude prebiehať v meste Hurbanovo jesenné upratovanie biologického odpadu, v rámci ktorého bude realizovaný zber rastlinného odpadu zo záhrad. Celé Znenie: Dokument s… Zobraz viac »