Metodické usmernenie – predkladanie Žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení (VZN) č. 129, ktoré určuje podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom s účinnosťou od 05.07.2018.

Uvedený dokument s prílohami je prístupný  na webovej stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzných nariadení mesta Hurbanovo s poradovým číslom VZN č.129.

Žiadosť o dotáciu sa podáva na tlačive „Príloha č. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hurbanovo č. 129“– ktoré sú prístupné spolu s VZN č. 129 na vyššie uvedenej webovej stránke mesta. Je nevyhnutné priložiť k žiadosti potvrdenie peňažného ústavu o vedení účtu, ako je to uvedené v Prílohe č.1, časť „Povinné prílohy.“ Tlačivá k žiadosti o dotáciu je možné stiahnuť v časti „Dokumenty na stiahnutie“ (viď nižšie) a vyplňovať aj elektronicky.

Na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu je možné predložiť iba kompletné žiadosti vydokladované v súlade s VZN č. 129, § 8.

Termín podania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2021 je do 30. septembra 2020!

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností, som Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch a v kancelárii č.2 na MsÚ.

Telefón:  +421 (0)35 3700 210, 222 (klapka)
Mobil:  +421 (0)902 302 269
Email:  martina.kardhordo@hurbanovo.sk

Ing. Martina Kardhordó
vedúca ekonomického oddelenia


Dokumenty na stiahnutie:

VZN č.129 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo [78kB, .PDF]
Metodické usmernenie k Žiadosti o dotácie 2021 [146kB, .PDF]
Príloha č.1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie [25kB, .DOCX]
Príloha č.2 – Čestné prehlásenie [23kB, .DOCX]
Príloha č.3 – Zúčtovanie dotácie [25kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 11. september 2020, 11:44 hod. | Web@Social Media Administrator