Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Hurbanovo

V meste sa nachádzajú dva typy bytovej zástavby: bytové domy a rodinné domy. Na základe toho sú v meste aj dva typy zberu odpadov. V zástavbe rodinných domov je zavedený množstevný zber a pre bytovú výstavbu kontajnerový intervalový zber. Množstevný zber je zavedený aj pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí využívajú 1100 litrové nádoby na odvoz odpadu. Množstvový zber sa realizuje formou žetónov, ktoré si môžu občania zaobstarať každý utorok v areály zberného dvora. Mesto Hurbanovo prostredníctvom pracovníkov Úseku služieb Metského úrad vykonáva zber odpadov na území mesta a odváža zozbieraný odpad na prekládkovú stanicu prevádzkovanú spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o., Svätopeterská 1. Odvoz z prekládkovej stanice a zneškodnenie zozbieraného odpadu zabezpečuje spoločnosť vo vlastnej réžii.

Dvakrát do roka zabezpečuje Mesto Hurbanovo aj zber veľkoobjemových odpadov a elektroodpadov. Použité jedlé oleje a tuky ktoré sú zbavené od hrubých nečistôt, môžu občania odovzdať v PET fľašiach v areáli zberného dvora do na to určenej 120 l zbernej nádoby označenej nálepkou.

Mesto prevádzkuje zberný dvor, ktorý sa nachádza v areáli na Komárňanskej 69. Občania sem môžu nosiť svoje odpady po telefonickom dohovore. Zberný dvor je vybavený triediacou halou, triediacou linkou a lisom, ktoré umožňujú pripraviť odpad podľa požiadaviek odberateľov. Na zabezpečenie triedeného zberu má Úsek služieb Mestského úradu k dispozícii aj techniku (Iveco, traktor, smetiarske vozidlo, univerzálny nakladač a ramenové vozidlo pre veľkoobjemové kontajnery).

Mesto zabezpečuje triedený zber nasledovných odpadov:

 • papier,
 • plasty,
 • sklo,
 • kovy,
 • odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (napr. obaly od džúsov, mlieka),
 • textil,
 • obuv,
 • opotrebované pneumatiky,
 • použité batérie a akumulátory,
 • elektroodpad,
 • žiarivky a iný odpad s obsahom ortuti,
 • veľkoobjemové odpady,
 • jedlé oleje a tuky.

V rodinných domoch je triedený zber realizovaný vrecovým systémom a v bytových domoch formou farebných kontajnerov.

Mesto zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov tým, že prevádzkuje kompostáreň na Pribetskej.  Biologicky rozložiteľné odpady sem občania môžu odovzdať bezplatne. V kompostárni sa spracovávajú aj odpady  zvnikajúce pri obhospodarovaní verejnej zelene, zelene, ktorá je v správe mesta.

Okrem toho môžu občania odnášať svoje odpady aj do areálu prekládkovej stanice FCC Slovensko na Svätopeterskej 1.

Otváracie hodiny zberného dvoru:
pondelok: 07:00 - 15:00  
utorok: 07:00 - 17:00 (výdaj žetónov)
streda: 07:00 - 15:00  
štvrtok: 07:00 - 15:00  
piatok: 07:00 - 15:00  
Separovaný zber odpadu
tel. číslo: +421 (0)35 3700 237 (klapka)
mobil: +421 (0)907 601 992

Zverejnené dňa: 23. apríl 2019, 13:39 hod. | Web@Social Media Administrator