Návrh č.2 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade ustanoveniami § 2 ods. 2, § 77 až § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh_2 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady[157kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. november 2020, 10:24 hod. | Web@Social Media Administrator