Návrh – Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Zverejnené dňa: 16. november 2020, 18:58 hod. | Web@Social Media Administrator