Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve

Mesto Hurbanovo zverejňuje návrh Dodatku č. 2 ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 131 o príspevkoch v školstve nasledovne:

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 131 o príspevkoch v školstve[102kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 25. november 2022, 13:46 hod. | Web@Social Media Administrator