Návrh Dodatku č.5 k VZN č.106 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo šk. zariadenia mimo zriaď. pôsobnosti mesta

Mesto Hurbanovo zverejňuje návrh Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 106 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 106  [98kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. október 2018, 7:51 hod. | Web@Social Media Administrator