Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 105 o určení výšky fin. prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 105 o určení výšky fin. prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 105 o určení výšky fin. prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta [179kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. november 2019, 16:51 hod. | Web@Social Media Administrator