Návrh dodatku č.4 k VZN č.106 o určení výšky finančných prostr. na mzdy a prevádzku na žiaka šk., alebo šk. zariadenia mimo zriaď. pôsobnosti mesta

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

/Návrh/ Dodatok č.4 k VZN č.106 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 28. november 2017, 10:55 hod. | Web@Social Media Administrator