Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo[156kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. september 2019, 14:37 hod. | Web@Social Media Administrator