Návrh na doplnenie č. 6 VZN č. 122 o poskytovaní soc. služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované soc. služby

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4. ods. 3. písm. p, § 6 a §11 ods. 4 písm. g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) zverejňuje návrh na doplnenie č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh na doplnenie č. 6 VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby[137kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. november 2022, 15:47 hod. | Web@Social Media Administrator