Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2019, 2020 a 2021

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Návrh:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2019, 2020 a 2021 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. október 2018, 17:26 hod. | Web@Social Media Administrator