Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2020, 2021 a 2022

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2020, 2021 a 2022.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Návrh:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – komplet[2,69MB, .PDF]

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – bežné, kapitálové a FO [212kB, .XLS]

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – sumarizácia [41kB, .XLS]

Výdavky mesta na rok 2020 – podľa programov a funkčnej klasifiacie [14kB, .XLS]

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – podrobný rozpis [207kB, .XLS]

Návrh rozpočtu RO mesta na roky 2020, 2021, 2022 – podrobný rozpis [61kB, .XLS]

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – bežné, kapitálové, FO – podrobný rozpis [296kB, .XLS]


Zverejnené dňa: 21. január 2020, 20:40 hod. | Web@Social Media Administrator