Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2020, 2021 a 2022

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2020, 2021 a 2022.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Návrh:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2020, 2021 a 2022 [489kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 25. november 2019, 16:24 hod. | Web@Social Media Administrator