Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2022, 2023 a 2024

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2022, 2023 a 2024.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Návrh:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

- – – – – – – – -

Návrh rozpočtu mesta na roky 2022, 2023, 2024[149kB, .PDF]

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 – bežné, kapitálové a FO [219kB, .XLSX]

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 – sumarizácia [42kB, .XLS]

Výdavky mesta na rok 2022 – podľa programov a funkčnej klasifikácie [14kB, .XLSX]

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 – Informatívny materiál [207kB, .XLS]


Zverejnené dňa: 27. november 2021, 18:28 hod. | Web@Social Media Administrator