Návrh VZN č. 118 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, ul. Komárňanská č. 91. 947 01 Hurbanovo.


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN č. 118 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Hurbanovo [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. apríla 2017, 16:23 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 19. apríl 2017, 16:24 hod. | Web@Social Media Administrator