Návrh VZN č. 120 o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. Slobody v Hurbanove

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, ul. Komárňanská č. 91. 947 01 Hurbanovo.


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Návrh VZN č. 120 o Trhovom poriadku pre trhovisko na Ul. Slobody v Hurbanove [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 19. apríla 2017, 16:30 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 19. apríl 2017, 16:32 hod. | Web@Social Media Administrator