Návrh VZN o niektorých podmienkach držaní psov

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držaní psov.

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na základe ustanovení § 3 ods. 2, ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z„ ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo dňa ….. na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ako „VZN”).

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držaní psov[112kB, .PDF]

Príloha č.1[897kB, .PDF]

Príloha č.2[997kB, .PDF]

Príloha č.3[756kB, .PDF]

Príloha č.4[647kB, .PDF]

Príloha č.5[803kB, .PDF]

Príloha č.6[760kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. jún 2021, 13:51 hod. | Web@Social Media Administrator