Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi[227kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. október 2020, 16:39 hod. | Web@Social Media Administrator