Návrh VZN o podmienkach chovu a držania zvierat na území mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a v súlade s § 53 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území mesta.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice cestou podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Znenie návrhu:Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach chovu a držania zvierat na území mesta Hurbanovo[107kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. september 2022, 10:20 hod. | Web@Social Media Administrator